léi  

部首:缶,部外:15,总:21

五笔86:LLLM  五笔98:LLLB  仓颉:WWWU  

标准笔顺:丨折一丨一丨折一丨一丨折一丨一丿一一丨折丨  四角号码:60772  Unicode:7F4D

基本字义


léi ㄌㄟˊ

◎ 古代一种盛酒的容器。小口,广肩,深腹,圈足,有盖,多用青铜或陶制成。

◎ 盥洗用的器皿。